تاريخچه مسافرت و جهانگردي :

با وجود اينكه واژه يا مفهوم مسافرت و جهانگردي به قدمت تمدن است و برسي تاريخچه صنعت مذبور گوياي اين است كه مسافرت هميشه با تجربه هاي خوش آيند همراه نبوده است . براي ارج نهادن به محيط نوين جهانگردي و درك مسله ها يا چالشهايي كه پيش روي صاحبان اين صنعت قرار دارد ، در حالي كه جمعيت كره زمين كه به هزاره جديد پاي مي نهد مروري گزرا برروند تاريخ اين صنعت از اهميت خاصي بر خوردار است .

 

قرون وسطي :

سده پنجم يا چهاردهم ميلادي را قرون وسطي مي نامند در اين دوره مسافرت و تجارت رونق خود را از دست داد زيرا جاده ها تقريبا از بين رفته و شرايط مسافرت بسيار مشكل و حتي خطر ناك شده بود در طي اين دوره ، كليساهاي مسيحي نخستين انگيزه را براي مسافرت به وجود آوردند ديكر به صو معه هاي زيادي در نقاط مختلف پراكنده بود و راهبان و كشيشان مسيحي مردم را تشويق به زيارت اين مكانها مي كردند در سده چهاردهم مسافرت به قصد زيارت به صورت يك پديده انبوه ، سازمان ياصر در امد كه شبكه بزركي از سازمانهاي خيريه با مقامات و افراد متعلق به طبقات بالاي جامعه آن را تشويق مي كردند . مسيحيان به بيت المقدس ورم مسافرت مي كردند و با وجود اينكه اين مسافرت ها اساس و رنك مذهبي داشت مسافرتهاي تفريحي و اجتمايي هم به حساب مي آمدند .

 

جهانگردي در زمان كنوني :

مجموعه اي از تمايلات ، حركت ، دسترسي يافتن به امكانات و توانايي هاي مالي (به روي هم ) مسافرت توده ها را امكان پذير ساخت تكنولوژي هاي نوين مثل خطوط هواپيمايي كامپيوتري ، آدم آهني ، ارتباطا ت ما هواره اي   باعث شد كه سده بيستم شيوه زندگي ، كار بازي و تفريع افراد را دگرگون سازد . پيشرفت تكنولوژي باعث شد كه به دلايل متعدد بر ميزان مسافرت گردش و جهانگردي افزوده شود اين پديده توانست زمان تفريح را افزايش دهد در آمدها را بالا ببرده ارتباطات را تقويت كند و شيوه هاي كار آمدي از حمل و نقل ارا  نمايد .

در حالي كه دنيا به هزاره بعد توجه مي كند ترديدي نيست كه صنعت جهانگردي و مسافرت به صورت يكي از بخشهاي پر رشد در سيستم اقتصاد جهاني در مي آيد اگر چه سيستم اقتصادي در برخي از دوره ها دچار ركود مي شود ، جزرو مدهاي سياسي به وجود مي آيد ، جنگ و نوسان قيمت سوخت بر سيستم اقتصادي جهان اثراتي شگرف مي گذارد ، ولي باز هم مسافرت و گردش در سطح جهان به صورت يكي از بزگترين منابع در آمد به حساب مي ايد .در دنيا بودجه اي كه به مسافرت و توزيع تخصص مي يابد . سه برابر بودجه اي است كه صرف امور دفاعي مي شود . گردش و جهانگردي ديگر به تعداد انگشت شماري از خانوادهاي مرفع و ثروتمند تعلق ندارد و اكنون ميليونها نفر به ديدن مكانهاي تازه مي روند در پي تغيير در محيط خود هستند و در صد كب تجربيات جديد و معقول مي باشند . در حالي كه عصر جديدي از گردش ، مسافرت و جهانگردي سير تكاملي مي پيمايد ، تعداد زيادي از عوامل برون زا به آن اثر مي گذارد . اين عوامل برون زا عبارتند از : پيشرفت وتوسعه اقتصادي  و مالي ، پيشرفت در زمينه تكنولوژي و نو آوري مسائل مربوط به محيط زيست و عوامل بازاريابي كه به بخش عملياتي مسافرت و جهانگردي و نيز محصولات ذيربط اثر مي گذارند .