)

باغبهادران در 51 درجه و 13 دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ و 32 درجه و 22 دقيقه عرض شمالي از خط استوا قرار دارد . بلندي باغبهادران از سطح دريا به طور متوسط ، 1900 متر است . بلندي اين شهر در سواحل رودخانه زاينده رود ، 1850 متر و در قسمتهاي مرتفع به 2000 متر مي رسد .

تا پيش از سال 1354 باغبهادران از نقاط شهري اصفهان محسوب مي شد ، ولي از سال 1354، با ضميمه شدن به شهرستان لنجان ، يكي از بخشهاي اين شهرستان به شمار مي رود .

باغبهادران بر روي تپه يا ناحيه اي قرار گرفته است كه جلگه ناميده مي شود . اين جلگه ادامه جلگه هاي رسوبي است كه ازجهت شمال شرقي به دشت و جلگه هاي شهر اصفهان و از سوي جنوب و جنوب غربي به كوههاي شهركرد منتهي مي شود .

باغبهادران از شمال غربي به روستاي موركان، چم پير و همام و ارتفاعات ملك آباد ، از جنوب به جاده آسفالته اصفهان ـ‌ شهركرد و از غرب به روستاي قلعه لاي بيد و از شرق به جاده اصفهان و روستاي چم آسمان محدود است .

بلندترين نقطه شهر در قسمت جنوب غربي و پست ترين نقطه ، رودخانه زاينده رود است كه جهتي غربي ـ شرقي دارد و از شمال باغبهادران مي گذرد .

مساحت شهر باغبهادران ، 8/114 هكتار است . از اين وسعت ، 2/69 هكتار به محلات مسكوني اختصاص دارد . علاوه بر باغهاي ميوه و بيشه زارها كه 156 هكتار زمين را در بر مي گيرد ، زمينهاي مورد استفاده كشاورزي در اطراف اين شهر 194 هكتار است و قسمتي از آبخور
زاينده رود به شمار مي رود كه حدود 10 هكتار آن در محدوده شهر مي باشد .( طرح هادي شهر باغبهادران