چرمهين

شهر چرمهين با مساحتي حدود 7 كيلومتر مربع و با جمعيتي حدود 14000 نفر در 60 كيلومتري جنوب غربي اصفهان در طول جغرافيايي 51 درجه و 21 دقيقه و عرض جغرافيايي 32 درجه و 21 دقيقه قرار داشته كه ارتفاع آن از سطح دريا 1800 متر و از شهرهاي بخش باغبهادران در شهرستان لنجان بوده و از شمال به شهر باغبهادران ، روستاي چم آسمان و شورجه و از شرق به صنايع دفاع ، صحراي برزه ، كچوئيه ، هاردنگ و جاده اصفهان ـ خوزستان و از غرب به روستاي قلعه لاي بيد و جاده اصفهان ـ شهركرد و از جنوب به كوه شاه لولاك كه ارتفاع آن 2700 متر و از ارتفاعات گردنه رخ از رشته كوههاي زاگرس است ، محدود مي باشد. در دل كوه شاه لولاك آبشار طبيعي ، زيبا و مفرحي با ارتفاع 70 متر وجود دارد ، آنچه مسلم است تاريخ بوجود آمدن اين شهر در زمان ساسانيان بوده اما بدرستي تاريخ آن را نمي توان بيان نمود ليكن در حال حاضر آثار خرابه هايي از زمانهاي قديم مانند آتشكده زرتشتيان در صحراي ده و قبرستان زرتشتيان در دامنه كوه شاه لولاك باقي مانده است . ( كتابچه عملكرد شوراي اسلامي شهر و شهرداري چرمهين ، 1382 ، ص 8 )

3-5) دهستان زيركوه

دهستان زيركوه با مساحت حدود 75/223 كيلومتر مربع در قسمت جنوب و غرب بخش باغبهادران مابين 51 درجه و 02 دقيقه تا 51 درجه و 18دقيقه طول شرقي و 14 و 32 تا 23 و 32 درجه عرض شمالي قرار گرفته است .

مركز اين دهستان ، روستاي كچوئيه با طول 51 درجه و 13 دقيقه و عرض 32 درجه و 18 دقيقه جغرافيايي و با ارتفاع 1875 متر از سطح دريا قرار گرفته و كوه قاقليچه در 6 كيلومتري جنوبي روستاي كچوئيه مي باشد . بر طبق سرشماري سال 1385 ، جمعيت اين دهستان حدود 10073نفر مي باشد . ( سرشماري عمومي نفوس و مسكن ، 1385 ، ص 39 )

اين دهستان داراي 18 روستا و 93 مزرعه مي باشد .