صنعت گردشگری در قاره آفریقا:

منطقه آفریقا شامل کلیة کشورهای آفریقایی و نیز جزایر اقیانوس هند به استثنای لیبی و مصر است؛ که سازمان جهانی جهانگردی این دو کشور را جزو منطقه خاورمیانه محسوب کرده است ( در این کتاب کشور مصر از نقطه نظر تقسیمات سیاسی جهان جزو قاره آفریقا محسوب گردیده است). تعداد ورود گردشگران بین المللی این قاره تنها 57/3 درصد از کل جهان را شامل می شود که مقداری اندک است و از نظر گردشگری عقب مانده تر از سایر نقاط جهان است، چرا که بسیاری از کشورهای این منطقه از لحاظ اقتصادی توسعه نیافته هستند.

در سال 1975 ورود گردشگران از 7/4 میلیون نفر آغاز شد و نیازهای گردشگری بین المللی طی پانزده سال به سه برابر افزایش یافت و این افزایش در افریقا طی سالهای 1988 و 1989 شدت گرفت. در سال 1985 فقط 39 درصد از گردشگران مختص سایر کشورهای افریقایی بود. به هر حال کشورهای افریقایی در سال 1992 میلادی 56 درصد از بازدید کنندگان خارجی را داشتند.

در آمد گردشگری در آفریقا چیزی در حدود 2 درصد از کل درآمد جهان را تشکیل می دهد و بین سالهای 1975 و 1993 سهم درآمد گردشگری آفریقا نسبت به کل جهان از 77/2 درصد به 96/ 1 درصد کاهش داشته است . در سال 1985 میلادی، روند درآمد گردشگری در این منطقه بسیار متغیر بوده است.

به طوریکه طی سالهای 1985 ، 1989و 1991 رکود فوق العاده ای را نشان می دهد.

22 کشور افریقایی کمتر از 000/100 بازدید کننده در سال دارند و نیازهای گردشگری در افریقا بیشتر مختص کشورهای شمالی آفریقاست،  چرا که نیمی از کل  تعداد بازدید کننده ها را در برمی گیرد و این در حالی است که 13 کشور دیگر این قاره کمتر از 000/50 بازدید کننده در سال دارند لکن با وجود این برخی از کشورهای این منطقه به تازگی رشد سریعی را از نظر تعداد ورود گردشگر و درآمد دارند. چنانچه آفریقای جنوبی ، در بخش صحرایی آفریقا با 3 میلیون گردشگر در سال مقام اول را به خود اختصاص داده است، این کشور در سال 1992، با درآمد سرانة 424 دلار برای هر گردشگر در مقام دوم، بعد از مراکش و قبل از تونس قرار داشته است. این کشور دارای صنعت هتلداری بسیار پیشرفته و سیستمهای حمل و نقل داخلی و بین المللی است. جشن گردشگری بین المللی دوربان[1] ، بزرگ ترین جشن گردشگری در آفریقا است. برای مثال این کشور با رونق بخشیدن به بازار و در آمد ناشی از سواحل کشورش و همینطور حفظ طبیعت اطرافش ، توانسته در گردشگری بین المللی به موفقیتهای  قابل توجهی برسد و عامل این موفقیت عرضه هتلهای ساحلی و آفتابگیر در محیط های مناسب توأم با خدمات بهتر است.[2