صومعه سرا

 

صومعه سرا شهری در ٢۵ کيلومتری غرب شهرستان رشت است. از شمال به بندر انزلی و رضوانشهر و از جنوب به فومن مرتبط است. محصولات

 

عمده این شهرستان برنج و چای و کرم ابریشم است.

 

مشخصات صومعه سرا

 

شهرستان صومعه سرا از شهرستا نهایی است که در غرب گيلان واقع شده واز شمال به انزلی و از جنوب شهرستان فومن و از شرق به

 

شهرستانهای رشت و شفت و از غرب به شهرستانهای ماسال ورضوانشهر محدود است .شهرستان صومعه سرا با وسعتی حدود ۶٣٣ کيلومتر

 

مربع و بر اساس آخرین تقسيمات کشوری دارای سه بخش مرکزی ، تولمات ، ميرزاکوچک جنگلی و هفت دهستان کسما ، طاهر گوراب ، ضيابر ،

 

هندخاله ، ليفشاگرد ، گوراب زرميخ ، مرکيه ، و سه شهر صومعه سرا ، مرجغل ، گوراب زرميخ و یکصد و پنجاه و دو روستا می باشد . عرض جغرافيایی شهرستان سی و هفت درجه و هجده دقيقه و طول جغرافيایی چهل و نه در صد و هجده دقيقه است . مرکز شهرستان یعنی صومعه سرا در فاصلهٔ تقریبی بيست و سه کيلومتری مرکز استان قرار دارد . این شهرستان حدود ١۴۵٠٠٠ نفر( سرشماری 75 )جمعيت داردکه رقمی

 

حدود یک سوم آنها را جمعيت شهری و بقيه را ساکنان روستا تشکيل ميدهند. ناهموار یها ،جلگه و دشت صومعه سرا از شمال به تالاب انزلی وجنگلهای مناطق تالابی و از جنوب به دشت حاصلخيز و مزارع برنج فومن و در قسمت غرب به مناطق کوهپای های و جنگلی ماسال محدود است .

 

قسمت بيشتر شهرستان در ناحيه جلگ های قرار داشته و در بخش ميرزاکوچک جنگلی ارتفاعاتی باحداکثر هزار و دویست متر ارتفاع که پوشيده ازجنگل است دیده م یشود که دو منطقه یيلاقی شهرستان به اسامی گندرجی و خونپارجی در همين ارتفاعات وجود دارد . صومعه سرا قبلا یکی ازروستاهای بخش کسما و از توابع شهرستان فومن بشمار می رفت . در گذشته نسبت یه آبادیهای اطراف خود از اهميت کمتری برخوردار بوده ليکن امروزه به دليل داشتن موقعيت بهتر از آبادیهای دیگر پيشی گرفته و به صورت مرکز شهرستان از اعتبار برخوردار است . صومعه سرا شهر زیبائی است که ميان مزارع و باغهای وسيع قرار گرفت هاست برنج و توتون از محصولات مهم صومعه سرا ست و در کنار آن پرورش کرم ابریشم و چایکاری رواج زیادی دارد .

 

صومعه سرا شهر جدیدی است و به همين دليل اکثر ساختمانها ی آن نوساز هستند . فعاليتهای اقتصادی شهر عمدتا بر مبادله محصولات کشاورزی روستای اطاف متکی است در محل مناره بازار نزدیک سلجوقيان بر جای ماندهاست این مناره حدود ٢٠ متر ارتفاع دارد . در اطراف صومعه سرا پلها و امامزاده ها و آثارزیادی وجود دارد که بسياری از آنها دارای ارزش تاریخی هستند .

 

شهرستان صومعه سرا به سه سيستم آبياری متکی است رودخانه، سدها و کانال های خطوط شبکه آبرسانی و آب بندا نها. از چهل رودخانه جاری در گيلان بيش از ده رودخانه کوچک و بزرگ در شهرستان صومعه سرا جریان دارد که جملگی از ارتفاعات شهرستا نهای ماسال و فومن سرچشمه گرفته و پس از طی مسافتی و عبور از روستاهای متعدد به تالاب منتهی م یشوند ميزان آبدهی این رودخانه ها در تمام طول سال یکسان

 

نيست و معمولا از اواخر فروردین تا پایان مرداد آب رودخان هها کاهش می یابد و همين رودخانه ها علاوه بر نعمتی که به مردم ارزانی می دارند درمقاطعی از سال با طغيان خود موجب ضرر و زیان خصوصا به بخش کشاورزی می شوند و به طور معمول هر ساله شاهد آسيب های ناشی ازآن هستيم . ٠ شهرستان صومعه سرا با آب و هوای ویژه خود در اقليم مرطوب u1608 و معتدل قرار داشته و دارای باران فراوان با بيش از هزار ميلی متر درسال میباشد . این شهرستان همانند سایر شهرستان های گيلان در مقابل رطوبت زیاد از گرمای متوسط و جریان هوای مطبوع برخوردار بوده کهبادهای مختلف در آن جریان دارند که شدیدترین آن بادگرم زمستانی که از غرب وزیده و در کوتاه مدت رطوبت منطقه را خشک و موجبات خسارت و

 

بعضا آتش سوزی می شود .

 

خاک و زمين در شهرستان صومعه سرا به سه گروه تقسيم می شود . خاک تالابی که این خاک در شمال شهرستان و در حاشيه تالاب تشکيل یافته آب زیر زمينی در این نوع خاک ها بسيار نزدیک به سطح زمين و غالبا غرقاب است تا حدودی برای چرای احشام مورد استفاده قرار می گيرد وغالبا مراتع را تشکيل م یدهند . خاک جلگه ای که معمولا از رسوبات رودخان هها به وجود آمده و دارای پستی و بلندی اندکی هستند و بهترین خاک برای کشت انواع گياهان متداول در منطقه خصوصا برنج است . خا کهای کوهپایه ای که این نوع خاک در دامنهٔ کوههای البرز قرار داشته ،عمق خاک نسبتا خوب بوده و معمولا دارای شيب جنگلی میباشند و برای کشت گياهان مناسب هستند . مقدار هجده هزارهکتار از اراضی شهرستان راجنگل تشکيل میدهد که عموما درارتفاعات و به طور پراکنده در نواحی جلگه ای قرار دارندوگونه های جنگلی ، افرا ، بلوط و توسکا در آن دیده میشود ، کاشت صنوبر در سالهای اخير رایج و شهرستان به عنوان بيشترین توليد کننده این نوع چوب در ایران محسوب می شود .از ویژگ یهای منحصر به فرد شهرستان وجود تالاب در شمال آن است که از نظر زیست محيطی ، سياحتی و اقتصادی دارای اهميت ویژه وزیستگاه گونه های مختلف پرندگان بومی و مهاجر و انواع آبزیان می باشد و به عنوان بزرگترین تالاب دنيا محسوب و دارای توان های بالقوه متعددمیباشدکه یکی از آنها ارزش چراگاهی حاشيه تالاب است و در حاشيه تالاب ساکنين زیادی زندگی م یکنند که اساس معيشت آنان کشاورزی مبتنی بر برنج ، صيفی جات ، توتون و نيز فعاليتهای جنبی صيد، شکار و دامداری مبتنی بر پرورش گاو و گاوميش م یباشد . از مهمترین رودخانه های که به این تالاب وارد میشوند می توان به ماسوله رودخان ، قلعه رودخان ، پسيخان و . . . را نام برد . همچنين مناطق حفاظت شده سلکه و سياه کشيم با اعتبار بين المللی به عنوان محل امنی جهت زیستگاه پرندگان مهاجر در شهرستان صومعه سرا واقع است .